3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
5.600.000
4 ngày 3 đêm
Di chuyển bằng máy bay
5.100.000
4 ngày 3 đêm
Di chuyển bằng máy bay
3.800.000
3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
5.100.000
3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
4.490.000
4 ngày 3 đêm
4.490.000
3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
2.999.000
3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
3.950.000