3 ngày 2 đêm
Di chuyển bằng máy bay
4.670.000
4 ngày 3 đêm
Di chuyển bằng máy bay
4.900.000
1.350.0003.400.000
1.050.0002.400.000
1.450.0003.550.000
1.350.0004.000.000
2.200.00010.490.000
1.800.00010.100.000
840.0001.520.000
Di chuyển bằng máy bay
980.0001.400.000
1.000.0001.600.000
1 ngày 1 đêm
650.0001.250.000